Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. m.g.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem:

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

1. latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa ….., rakstu daļa – …..;

2. matemātikā (rakstiski) – ……..

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem:

1. latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa ….., rakstu daļa – ……

2. matemātikā (rakstiski) – …….;

3. dabaszinībās (rakstiski) – ……….

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – 2023. gada 16. maijā (gan rakstu, gan mutvārdu daļa);

2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;

3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2023. gada 1. jūnijā (gan rakstu, gan mutvārdu daļa);

4. starpdisciplinārs pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – 2023. gada 8. jūnijā;

2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 13. jūnijā;

3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2023. gada 15. jūnijā;

4. starpdisciplinārs pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.